Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo grupes lanko 82 vaikai. Sukomplektuotos 3 ikimokyklinio ugdymo grupės pagal amžių: „Kačiukų“ grupė-4 metų vaikai, „Meškučių“ grupė – 5 metų vaikai ir „Kiškučių“ grupė – 3 metų vaikai ir 1 lopšelio ,,Žirniukų" grupė - 2 metų vaikai.
Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokolų mokyklos-darželio sukurta ikimokyklinio ugdymo programa. Ugdomoji veikla grupėse planuojama pagal kompetencijas ir vaikų pasiūlytas idėjas:

    Sveikatos stiprinimo ir saugojimo kompetencija-saugiai jaustis aplinkoje, aktyviai judėti, sveikai gyventi.
    Socialinė kompetencija- pasitikėti savo jėgomis, būti palankiam aplinkiniams, tikėti jais.
    Komunikavimo kompetencija- tenkinti poreikį bendrauti, įsiklausyti, išgirsti.
    Pažinimo kompetencija-pažinti save ir kitus žmones, kaip bendravimo partnerius, tyrinėti supančią aplinką, gamtą.
    Meninė kompetencija-tenkinti saviraiškos ir kūrybinius poreikius, patirti estetinius išgyvenimus, įgyti meninės veiklos įgūdžių.

Pagrindinė veikla grupėse - žaidimas.
Pagrindinis ugdymo metodas – kūrybinis, praktinis, vaizdinis ir žaidybinis.

Priešmokyklinis ugdymas

Mokykloje-darželyje yra viena priešmokyklinio ugdymo ,,Smalsučių"  grupė, ugdymas vyksta 10,5 valandos. Šią grupę lanko 20 vaikų ir viena  mišri ,,Kodėlčiukų" grupė, kurią lanko 7-4 metų ir 12 priešmokyklinio amžiaus vaikai.
Priešmokyklinio ugdymo grupės trukmė - vieneri metai. Priešmokyklinio ugdymo programos minimali trukmė 160 ugdomosios veiklos dienų.
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo standartu.
Grupės veikla planuojama savaitėmis pagal ugdymo kompetenciją. Ji neskaidoma į atskiras sritis, užsiėmimų pobūdį ir trukmę lemia grupės ugdymo(si) tikslai bei vaikų poreikiai.
Visi vaikai, lankę priešmokyklines grupes turi galimybę rinktis pradinį ugdymą Mokolų mokykloje-darželyje.

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa vykdoma mokykloje-darželyje ketverius metus. Mokiniai ugdomi vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiomis programomis, 2017-2018 m. m. Marijampolės Mokolų mokyklos-darželio ugdymo planu, bei kitais ŠMM ir mokyklos-darželio parengtais dokumentais.

Mokykloje-darželyje yra sukomplektuotos 7 pradinės klasės, kuriose mokosi 154 mokiniai:

1a klasė,
2a ir 2b klasės,
3a ir 3b klasės,
4a ir 4b klasės.

Į pirmąją klasę priimami vaikai iš mokyklos-darželio priešmokyklinių grupių. Esant laisvoms vietoms vaikai priimami iš kitų įstaigų bei iš namų.

Neformalusis ugdymas

Neformalusis ugdymasMokytoja
Jaunučių choro studijaRasa Burinskienė
Berniukų choro studijaRasa Burinskienė
Teatro studija "Vaiduokliukai" Rūta Alaburdienė
Suvalkietiškų kanklių studija „Žiedelis“Roma Upitienė
Menų studijaDaiva Bingelienė
„Išminčiaus" klubasVioleta Žmuidienė
Ritminių šokių studija „Boružėlės“Violeta Rudienė
Šokio improvizacija "Mažosios išdykėlės"Neringa Akelaitienė

Sporto būrelis „Vikruoliai“ (1-2 kl.)

Sporto būrelis „Sveikuoliai“ (3-4 kl.)

Lina Čižikienė

Loreta Andriuškevičienė


Standartizuoti testai

Mokolų mokyklos-darželio 2 ir 4 klasių standartizuotų testų ataskaita už 2017m.

Kiekvienai mokyklai 2017 buvo parengiama individuali ataskaita-mokyklos profilis ir pateikti paaiškinimai, kurie padeda geriau suprasti kiekvienos mokyklos mokinių pateiktus duomenis apie jų pasiekimus. Diagramose pateikiami bendrieji mokyklų standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatai (2 klasės- matematikos ir lietuvių kalbos: skaitymo, rašymo ir 4 klasės-matematikos ir lietuvių kalbos: skaitymo, rašymo,  pasaulio pažinimo). Stulpeliais vaizduojama, kurioje padėtyje yra mūsų mokykla-darželis, analizuojant mokinių pasiekimo lygius.

Rezultatai rodo, kad Mokolų mokykla-darželis, lyginant su kitomis tokio tipo įstaigomis šalyje, yra žymiai aukščiau šalies vidurkio. Juos galite pamatyti paspaudę ant nuorodos:

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

 .