Mokamos paslaugos

MOKOLŲ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKAMOS PASLAUGOS

 

Marijampolės  savivaldybės tarybos  2014 m. lapkričio 24  d. sprendimu Nr. 1-386 nustatytas  mėnesio mokestis už pailgintos dienos grupę, kai mokinys tėvų pageidavimu grupėje prižiūrimas:

1. Iki  2 valandų per  dieną - 30 litų (8,69 EUR). (Vienos dienos vidurkis -1,50 Lt., 0,434 EUR).

2. Virš  2 valandų iki 4 valandų per dieną – 40 litų (11,58 EUR). (Vienos dienos vidurkis -2,00 Lt., 0,580 EUR).

3. Virš  4 valandų iki 6 valandų per dieną -  50 litų (14,48 EUR).  (Vienos dienos vidurkis -2,50 Lt., 0,724 EUR).

Mažinti 50% mėnesinį mokestį mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į ją (kai šeimos pajamos vienam šeimos per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio).                                                                                                                                   

SPRENDIMAS Nr. 1-410 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

Specialistų teikiamos paslaugos

MOKOLŲ MOKYKLOS-DARŽELIO SPECIALISTAI, TEIKIANTYS PAGALBĄ

 

Mokykloje-darželyje dirba logopedė 1,5 etato krūviu 

2012 m. II pusmetį  Logopedinį kabinetą lanko 63 vaikai, turintys kalbos ir  komunikacijų sutrikimų:

Darželio grupių – 29 vaikai;

Pradinių klasių -  34 mokiniai.

 

Socialinis pedagogas dirba 1 etatu:

įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius;

pasirenka efektyvius darbo metodus;

planuoja ir dalyvauja  socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;

kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda  bylą ir laiko joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;

informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;

atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;

konsultuoja      koleges  ir prireikus siunčia  vaiką pas kitus specialistus.

 

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

 .