Mokamos paslaugos

MOKOLŲ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKAMOS PASLAUGOS

 

Marijampolės  savivaldybės tarybos  2014 m. lapkričio 24  d. sprendimu Nr. 1-386 nustatytas  mėnesio mokestis už pailgintos dienos grupę, kai mokinys tėvų pageidavimu grupėje prižiūrimas:

1. Iki  2 valandų per  dieną -  8,69 EUR. (Vienos dienos vidurkis - 0,434 EUR).

2. Virš  2 valandų iki 4 valandų per dieną – 11,58 EUR. (Vienos dienos vidurkis - 0,580 EUR).

3. Virš  4 valandų iki 6 valandų per dieną - 14,48 EUR.  (Vienos dienos vidurkis - 0,724 EUR).

Mažinti 50% mėnesinį mokestį mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į ją (kai šeimos pajamos vienam šeimos per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio).                                                                                                                                   

SPRENDIMAS Nr. 1-410 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

Specialistų teikiamos paslaugos

MOKOLŲ MOKYKLOS-DARŽELIO SPECIALISTAI, TEIKIANTYS PAGALBĄ

 

Mokykloje-darželyje dirba logopedė 1,5 pareigybės sk. krūviu:

   Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus , specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.

   Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą moki-      niams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutri-   kimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specia-   liąją pedagoginę(logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą-darželį aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos-darželio vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, patei-     kia mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijai.

   Logopedas sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.

Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

 

Socialinis pedagogas dirba 1 pareigybės sk.krūviu:

įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius;

pasirenka efektyvius darbo metodus;

planuoja ir dalyvauja  socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;

kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda  bylą ir laiko joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;

informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;

atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;

konsultuoja      koleges  ir prireikus siunčia  vaiką pas kitus specialistus.

 

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

 .